Free Web Hosting | free host | Free Web Space | BlueHost Review

Page 5a

 

 


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) & ΙΑΤΡΟΙ
Τα κατωτέρω στοιχεία μας διέθεσε ευγενώς η κα Βαγενά Δήμητρα Γενική Διευθύντρια του ΜΤΠΥ, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν κατά την εισήγηση του στην ημερίδα "Ασφαλιστικό & Συνταξιοδοτικό των ιατρών", στην Θεσσαλονίκη την 22-1-2005.
Βαγενά Δήμητρα
Γεν. Διευθύντρια ΜΤΠΥ


Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι και μέλη των Ιατρικών Συλλόγων, Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, και Ένωσης Ιατρών και ΚΥ Νοσοκομείων Χαλκιδικής,

Ως εκπρόσωπος του ΜΤΠΥ σας μεταφέρω τους φιλικούς χαιρετισμού του Προέδρου του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ κ. Γεωργίου Σπηλιώτη, των μελών του Δ.Σ. καθώς και των υπαλλήλων του Ταμείου και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
Σε συντομία θα αναφερθώ στο Ιστορικό της Ίδρυσης του Ταμείου.
Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων είναι από τα πρώτα ασφαλιστικά Ιδρύματα της χώρας, την πρωτοβουλία της σύστασης του οποίου είχε ο τότε Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δημήτριος Λεβίδης και πενήντα άλλοι Πολιτικοί Υπάλληλοι.
Αποτελούσε στην αρχή κύριο και μοναδικό ασφαλιστικό Οργανισμό ισόβιας παροχής με εκούσιες καταθέσεις και προαιρετική τη συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Συστήθηκε με την αριθμό 17485/12-10-67 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Ταβανάκη.
Με το Ν. 1696/1919 το Ταμείο εισήλθε στο χώρο των Δημοσίων Οργανισμών και στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας (του Υπουργείου Οικονομικών). Με τον ίδιο νόμο προσδιορίστηκαν τόσο ο σκοπός του Ταμείου σαν Ταμείο «Επικουρικής Ασφάλισης» όσο και η βάση υπολογισμού των παροχών στους μετόχους.
Σήμερα είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρ. 19, παρ. 1 του Ν. 2386/96 που αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 12 παρ. 5 του Ν. 2443/96.
Η βασική νομοθεσία του Ταμείου ευρίσκεται κωδικοποιημένη στο Π.Δ. 422/81 ΦΕΚ 114/4-5-1981 και σύμφωνα με τη Γενική Διάταξη του άρθρ. 14 του πιο πάνω Προεδρικού Διατάγματος.
Η συμμετοχή στο ΜΤΠΥ από 1/1/1923 είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους εν υπηρεσία τακτικούς Δημοσίους Υπαλλήλους (δόκιμους, μόνιμους και μετακλητούς) των πολιτικών Υπουργείων και της Βουλής εκτός αν εξαιρούνται ή εξαιρέθηκαν μεταγενέστερα με νόμο (π.χ. Δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστές κ.λπ.).
Οι Υπάλληλοι των ΝΠΔΔ που είτε με τις ιδρυτικές τους πράξεις, είτε με ειδικές διατάξεις μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου π.χ. οι υπάλληλοι των Νοσ/μείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.
Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΜΤΠΥ για όσους διορίζονται στο Δημόσιο από 1/1/1993 και μετά (άρθρ. 11 του Ν. 2227/94).
Ειδικά για τους ιατρούς που διορίστηκαν ή διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 1/1/1993 και που υποχρεωτικά ασφαλίζονται στα κλαδικά τους Ταμεία για την κύρια ασφάλιση, συμμετέχουν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ με κρατήσεις μετόχου σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και με την αρ. 391 γνωμοδότηση του Ν.Σ. του Κράτους της 27/6/2000, ανεξαρτήτως αν ασφαλίστηκαν ή όχι στο Δημόσιο για κύρια ασφάλιση.
Από το διορισμό του ο μέτοχος υποχρεούται:
1. Σε τακτική μηνιαία κράτηση επί του μισθού του, που υπολογίζεται σε 4% στι βασικό μισθό και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και 1% επί των λοιπών επιδομάτων.
2. Στην καταβολή σε 12 μηνιαίες δόσεις «ως δικαίωμα εγγραφής» ποσού ίσον με το σύνολο των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών (πλην του κινήτρου απόδοσης) του πρώτου ολόκληρου μήνα της μισθοδοσίας .
Αποστολή του Ταμείου είναι:
1. Η παροχή, ανάλογα με τις εισφορές των μετόχων, μερίσματος στους ασφαλισμένους και τις ορφανικές τους οικογένειες καθώς και «εφ’ άπαξ βοηθήματος» στις ορφανικές ή πατρικές οικογένειες των μετόχων που απεβίωσαν εν υπηρεσία χωρίς να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μερίσματος.
2. Η παροχή δανείων στους εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους λόγω ασθενείας, γάμου, τοκετού ή θανάτου.
3. Η παροχή χρηματικών διευκολύνσεων στους μερισματούχους, με τη μορφή προεξοφλήσεων (συντάξεως ή μερίσματος)
Το μέρισμα είναι μηνιαία χρηματική παροχή, στην οποία προσδοκά ο μέτοχος και τα μέλη της οικογένειάς του μετά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ.
Ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν:
α) απομακρυνθεί από την Υπηρεσία κι έχει 20 χρόνια συνολικής συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου.
β) απολυθεί από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή κατάργησης της θέσης κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής.
γ) δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής.
δ) δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και συμπληρώσει μ’ εξαγορά κι έχει 15ετή συμμετοχή ανεξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής που έχει στο Ταμείο.
ε) είναι έγγαμη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά, έχει δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο κι έχει κατά την ημέρα εξόδου της από την υπηρεσία 15ετή συμμετοχή κι εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την 20ετία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Προϋποθέσεις
Τα μέλη της οικογένειας μετόχου, που πέθανε στην Υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα για μέρισμα αν:
α) ο μέτοχος έχει κατά την ημέρα του θανάτου του 15 χρόνια συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου.
β) ο μέτοχος έχει κατά την ημέρα του θανάτου του, τουλάχιστον, 10 χρόνια συμμετοχής κι εξαγοράσουν τα υπόλοιπα μέχρι τη συμπλήρωση 15ετίας.
γ) ο θάνατος οφείλεται στην Υπηρεσία κι εξαγοράσουν μέχρι τη 15ετία, ανεξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής που έχει ο θανών στο Ταμείο.
2. Μέλη της ορφανικής οικογένειας του θανόντος είναι:
α) Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος, οποτεδήποτε κι αν τελέσθηκε ο γάμος.
β) Τα ορφανικά άγαμα παιδιά του.
Τ’ αγόρια δικαιούνται μερίσματος μέχρι τα 18 ή τα 25, εφ’ όσον αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ ή ΤΕΙ αλλοδαπής ή εφ’ όρου ζωής, αν είναι αποδεδειγμένα σωματικά ή πνευματικά ανάπηρα.
Τα θετά ή αναγνωρισμένα παιδιά εξομοιούνται με τα γνήσια.
γ) Οι γονείς και τα ορφανά από πατέρα αδέλφια των αγάμων μετόχων. Τα κορίτσια δικαιούνται αν είναι άγαμα και τ’ αγόρια ανήλικα και άγαμα.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το δικαίωμα για μέρισμα αρχίζει:
α) Για μεν τους μετόχους από της επομένης διακοπής της μισθοδοσίας τους ή της επομένης της λήξης των τριμήνων αποδοχών.
β) για τα δικαιούχα μέλη της οικογένειας του μετόχου, που πέθανε στην Υπηρεσία, από την επομένη του θανάτου του ή την επομένη της λήξης των τριμήνων αποδοχών κατά περίπτωση.
Το δικαίωμα για μέρισμα διακόπτεται σε περίπτωση επανόδου του μετόχου στην Υπηρεσία.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου (Υπουργική Απόφαση με αρ. 7953/37/1988 που κυρώθηκε με το Ν. 1810/88 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2592/1998), ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του μερίσματος είναι:
(βασικός μισθός + χρον/μα) Χ 4% Χ 12 Χ έτη συμμετοχής Χ 69,63% Χ 0,266 :14 = μηνιαίο μέρισμα
Ως βασικός μισθός και χρονοεπίδομα βάσει του οποίου καθορίζεται το μέρισμα, νοείται το τμήμα αυτό του μισθού που ισχύει την 1/1/1997 ή για τους γιατρούς του ΕΣΥ κατά την ημερομηνία ισχύος του νέου μισθολογίου τους, του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού με τον οποίο μισθοδοτήθηκε ο μέτοχος κατά την τελευταία ημέρα συμμετοχής του στο ΜΤΠΥ.
Το ποσοστό απόδοσης, που σήμερα είναι 69,63%, προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση, ανάλογα με τις εκάστοτε αυξήσεις που δίνει το Ταμείο.
Ειδικά για τους εξερχόμενους από 1/1/1997 το ως άνω κλάσμα του τύπου πολλαπλασιάζεται επί τον σταθερό συντελεστή 0,266.
Από την εφαρμογή αυτή έχουν προκύψει σήμερα τρεις διαφορετικές κατηγορίες μερισματούχων, οι μερισματούχοι κάθε μιας λαμβάνουν διαφορετικό μέρισμα.
Γι’ αυτό προκειμένου να επιτευχθεί εξομοίωση των μερισμάτων έχουμε προτείνει νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος (ήδη εντός των ημερών η προτεινόμενη τροπολογία θα αποκτήσει το νομικό περίβλημα), ο οποίος βασίζεται στο συντάξιμο μισθό μ’ ένα συντελεστή προσαρμογής 0,78 για την εξισορρόπηση των γενικών αυξήσεων των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων σε συνδυασμό πάντοτε με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου και τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση.
Με αυτό τον τρόπο όλοι οι μερισματούχοι, οι οποίοι έχουν τον ίδιο συντάξιμο μισθό και έχουν τα ίδια χρόνια συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου, θα λαμβάνουν το ίδιο μέρισμα. Με τις παραπάνω ρυθμίσεις θα υπάρξει μέση αύξηση των δικαιούχων αναδρομικά από 1/4/2004 σε ποσοστό 7,5%.
Με συνέπεια το άρθρ. 49 του Π.Δ. 422/81 αντικαθίσταται ως εξής:
Το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων του ΜΤΠΥ καθορίζεται από 1/1/2004 ίσο με τα 20% του συντάξιμου μισθού επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου για 35 έτη επί συντελεστή προσαρμογής 0,78
Μ = ΣΜ Χ 20% Χ Ε : 35 Χ Σ
Ως συντάξιμος μισθός για την εφαρμογή νοείται ο μισθός (βασικός και τυχόν άλλες αποδοχές) βάσει του οποίου κανονίστηκε η κύρια σύνταξη.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το μέρισμα καταβάλλεται ανά τρίμηνο (την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τριμήνου) και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο κάθε έτους, με κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού Τράπεζας που δηλώνει ο μερισματούχος.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση θανάτου του μερισματούχου το δικαίωμα για μέρισμα μεταβιβάζεται :
α) στην ή στον χήρο σύζυγο, εφ’ όσον ο γάμος τελέστηκε, τουλάχιστον, προ εξαμήνου από του θανάτου.
β) στ’ άγαμα κορίτσια του, ανεξάρτητα αν εργάζονται και που.
γ) στ’ ανήλικα αγόρια του ή στα ενήλικα, εφ’ όσον είναι φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αλλοδαπής, μέχρι την ηλικία των 25 ετών.
δ) στους γονείς ή τα ορφανά από πατέρα αδέλφια του άγαμου μερισματούχου. Οι μεν αδελφές δικαιούνται, εφ’ όσον είναι άγαμες, οι δε αδελφοί άγαμοι, ανήλικοι ή ενήλικοι φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αλλοδαπής.

ΠΟΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος ή ένα ορφανό παιδί λαμβάνει το ½ του μερίσματος, που θα ελάμβανε αν ζούσε ο θανών.
Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος με μια άγαμη κόρη ή ένα ανήλικο ή φοιτητή γυιό, δικαιούνται και οι δύο μαζί τα ? του μερίσματος, που θα ελάμβανε ο αποβιώσας.
Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος με δύο παιδιά και άνω όλοι μαζί τα ? του μερίσματος, που θα ελάμβανε ο θανών.
Οι γονείς ή οσαδήποτε αδέλφια αγάμου μετόχου δικαιούνται το ½ του μερίσματος που θα ελάμβανε ο θανών.
Δύο ορφανά παιδιά ή περισσότερα δικαιούνται τα ? του μερίσματος του θανόντος.
Το μέρισμα ανήκει κατά ίσα μερίδια σε καθένα από τα μέλη της ορφανικής οικογένειας.
Δεν μπορεί να εισπράττει το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα περισσότερα από δύο μερίσματα.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ
Στη μεταβίβαση του μερίσματος το δικαίωμα αρχίζει από την πρώτη της επομένης τριμηνίας κατά την οποία συνέβη ο θάνατος του μερισματούχου.
ΔΙΑΚΟΠΗ
Το μέρισμα που μεταβιβάστηκε διακόπτεται:
α) αν η χήρα ή ο χήρος ή η άγαμη κόρη ή αδελφή παντρευτεί
β) αν το ανήλικο αγόρι ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές του ως φοιτητής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.
Το τριμηνιαίο μέρισμα που δεν πληρώθηκε στον αποβιώσαντα μερισματούχο μεταβιβάζεται στους δικαιούμενους μερίσματος, αν δεν υπάρχουν όμως, μένει εις όφελος του ΜΤΠΥ.

ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ
Αν ο μέτοχος πεθάνει στην Υπηρεσία και δεν έχει συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Ταμείο για θεμελίωση δικαιώματος τα μέλη της ορφανικής οικογένειάς του, εφ’ όσον θα είχαν δικαίωμα μερίσματος από μεταβίβαση, δικαιούνται όλα μαζί «εφ’ άπαξ βοήθημα», το οποίο προσδιορίζεται ως εξής:
α) για συμμετοχή μέχρι 3 έτη 1.467,35 €
β) για συμμετοχή από 3-6 έτη 2.201,03 €
γ) για συμμετοχή από 6 έτη και άνω 2.934,71 €
Η αξίωση της παροχής αυτής παραγράφεται ύστερα από 2 χρόνια από το τέλος του έτους που απεβίωσε ο μέτοχος.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Αν η καταβολή της κύριας σύνταξης τελεί σε αναστολή, αναστέλλεται και η καταβολή του μερίσματος μέχρι την έναρξή της, οπότε το μέρισμα καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένο με όλες τις αυξήσεις, που έχουν στο μεταξύ χορηγηθεί (Ν. 1976/1991, άρθρο 3, παρ. 6, περ. β’).
Αν η αναστολή της καταβολής της κύριας σύνταξης οφείλεται στο γεγονός ότι ο ή η δικαιούχος είναι υπάλληλος του Δημοσίου, δεν επηρεάζεται το δικαίωμά του για καταβολή του μερίσματος.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ γι’ απονομή μερίσματος αναθεωρούνται κατόπιν αιτήσεων του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους (άρθρο 54 του Π.Δ. 422/81).
Όσον αφορά στο θέμα της αναγνώρισης των πάσης φύσεως προϋπηρεσιών που κρίνονται ως συντάξιμη προϋπηρεσία από το Γ.Λ.Κ., θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υφίσταται το δικαίωμα της αναγνώρισης και εξαγοράς αυτών από το ΜΤΠΥ με ποσοστό 4% επί του βασικού μισθού και χρονοεπιδόματος, που λαμβάνονται κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, ποσοστό το οποίο παραμένει από το 1988 ιδιαίτερα χαμηλό.
Αυτονόητο είναι ότι όσο νωρίτερα υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, τόσο περισσότερο ωφελημένοι είναι έναντι των άλλων οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση κατά την υποβολή της αίτησης για μέρισμα. Αν το ποσό της εξαγοράς καταβληθεί μέσα στους τρεις πρώτους μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης υπολογίζεται έκπτωση 10%, επίσης μπορεί το ποσόν εξαγοράς να καταβληθεί μέσα σ’ ένα χρόνο άτοκα ή να εξοφληθεί υπό τύπον εντόκου δανείου σε 50 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με επιτόκιο 4%.
Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται αίτηση που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαίωση των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών και πιστοποιητικό στρατολογικού γραφείου τύπου Α.
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια του χρόνου προϋπηρεσίας οι μέτοχοι υπήρξαν ασφαλισμένοι επικουρικά σε άλλο Ταμείο μπορούν κατά το χρόνο εξόδου τους από την υπηρεσία να ζητήσουν την εφαρμογή των διατάξεων «περί διαδοχικής ασφάλισης».
Το ΜΤΠΥ με συνέπεια και προς την κοινωνική αποστολή του ικανοποίησε κατά το έτος 2004, 14.100 αιτήσεις για χορήγηση δανείων, 2.100 αιτήσεις προεξόφλησης συντάξεων και 15.000 αιτήσεις προεξόφλησης μερίσματος και ήδη χορηγεί δάνεια με επιτόκιο 4%. Αύξησε τα ποσά των δανείων στους εν ενεργεία υπαλλήλους που έχουν 2-10 χρόνια μόνιμης υπηρεσίας στο ποσό των 3.500 € με μηνιαία δόση 103,22 €, από 10-20 στο ποσό των 3.500 € με μηνιαία δόση 147,46 € από 20-25 χρόνια στο ποσό των 6.000 € με μηνιαία δόση 176,95 € και από 25 έτη και άνω στο ποσό των 8.000 € με μηνιαία δόση 235,94 €. Η εξόφληση γίνεται σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Τέλος σας υποσχόμαστε ότι το ΜΤΠΥ θα συνεχίσει της προσπάθειές του με σταθερό πάντοτε γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παροχών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του με ταυτόχρονη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και της προοπτικής του.

Σας ευχαριστώ.